Zdanie obowiązków Komendanta

Na placu Komendy podczas uroczystego apelu st. bryg. mgr inż. Paweł Kielar zdał obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Opolu na okres dwóch miesięcy – bryg. mgr inż. Leszkowi Koksanowiczowi.

Pan st. bryg. mgr inż. Paweł Kielar służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1990 roku. Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 1995 roku został zatrudniony w Komendzie Rejonowej PSP w Opolu na stanowisku oficera w sekcji kontrolno-rozpoznawczej. Z dniem 1 marca 2006 r. został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Opolu.

Spośród wielu dokonań st. bryg Pawła Kielara na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Opolu warto wyróżnić:

 • kierowanie wieloma skomplikowanymi i długotrwałymi działaniami ratowniczymi wymagającymi fachowej wiedzy, doświadczenia, jak np. działaniami przeciwpowodziowymi prowadzonymi na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego w maju i czerwcu 2010 r.,
 • udział w organizacji w dniach 19-26 lipca 2015 r. w Opolu jubileuszowego XX Międzynarodowego Spotkania oraz Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF, w których uczestniczyło 45 drużyn z 22 krajów,
 • otwarcie Centrum Edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz do osób dorosłych, które prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową w zakresie zapobiegania i radzenia sobie z zagrożeniami pożarowymi,
 • praca na rzecz Aglomeracji Opolskiej w zakresie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w regionie, oraz funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków zjawisk ekstremalnych na terenie aglomeracji,
 • działania na rzecz jednostek OSP miasta Opola i powiatu opolskiego.

Za swoją szeroką działalność zawodową i społeczną został wyróżniony wieloma nagrodami, wyróżnieniami i odznaczeniami w tym:

 • Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę,
 • Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
 • Odznaką za Zasługi dla Miasta Opola,
 • Srebrnym Medal za Zasługi dla Obronności Kraju,
 • Odznaką za sługi dla województwa opolskiego,
 • Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji.

Pan bryg. mgr inż. Leszek Koksanowicz służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1993 roku. Zajmował stanowiska dowódcy zastępu, oficera, naczelnika wydziału w Szkole Podoficerskiej PSP w Opolu. Od 1 kwietnia 2003 r. pełni służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu, kolejno na stanowiskach zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2, a od 1 czerwca 2009 r. – dowódcy JRG nr 2 w Opolu. Przez cały okres służby był związany z działalnością operacyjną PSP.

Z dniem 1 lipca 2017 r. Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu powołał bryg. mgr inż. Leszka Koksanowicza na Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Opolu.

Wybrane akcje ratowniczo-gaśnicze, w których brał udział Pan bryg. mgr inż. Leszek Koksanowicz:

 • działania przy usuwaniu skutków powodzi na terenie powiatu opolskiego i miasta Opola w roku 1997 oraz 2010,
 • dowodzenie Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „Opole”, która brała udział w działaniach polegających na likwidacji zagrożeń spowodowanych uwolnieniem się kwasu solnego w firmie kurierskiej – 2016 r.
 • zderzenie pociągu Pendolino z pojazdem ciężarowym w miejscowości Schodnia – 2017 r.,
 • wypadek drogowy autocysterny przewożącej 22 t tlenu w fazie ciekłej na terenie autostrady A4 – 2017 r.,

Za swoją szeroką działalność zawodową i społeczną został wyróżniony wieloma nagrodami, wyróżnieniami i odznaczeniami w tym:

 • Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę,
 • Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju,
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,
 • Krzyż Zasługi Za Dzielność,
 • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Ponadto w dniu 30.05.2019 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu przed frontem komendy odbyło się uroczyste zasadzenie dębu – żywej pamiątki wydarzenia sprzed trzydziestu lat, którym było otwarcie siedziby obecnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Dębowi nadano imię „Antek” po ówczesnym komendancie rejonowym st. bryg. w st. spocz. Antoniemu Pilchowi, który rozpoczynał i nadzorował budowę komendy.

About the author: Maciej Marczak